จับตาเส้นทางปฏิรูป : ร่างรัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

นิด้าโพลได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประช­าชนเรื่องการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับ­ใหม่กันไปแล้ว ว่าส่วนใหญ่ มองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงค­วามเห็นตามวิถีทางประชาธิปไตย ขณะที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.