นักข่าวพลเมือง : เลี้ยงไก่ไข่ ลดรายจ่ายสร้างรายได้

การทำบัญชีครัวเรือน เป็นการจดบัญทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย และข้อมูลด้านอื่นๆในชีวิตของครอบครัวชุมชน และจาการทำบัญชีครัวเรือนของคนบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทำให้คนที่นี่สามารถวางแผนในการลดรายจ่ายด้วยการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือน และขายสร้างรายได้ ไปติดตามกับนักข่าวพลเมือง […]