นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำบ้านผาชัน

แม้ว่าบ้านผาชัน จังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ริมน้ำโขง แต่ด้วยชุมชนนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่หน้าผาสูง ทำให้ในอดีตชาวบ้านมีปัญหา เรื่องน้ำกินน้ำใช้ แอร์แว จึงเป็นวิธีบริการจัดการน้ำ หรือเรียกว่าเป็นวิธีลำเลียงน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงโดยวิธีนี้คนในชุมชนร่วมกันคิดค้นจากภูมิรู้ของคนพื้นถิ่น […]

นักข่าวพลเมือง : ปอยฝ้าย

ปลูกต้นฝ้ายริมโขงปั่นฝ้ายด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อทักทอเป็นผ้าฝ้ายใช้สอยและเครื่องนุ่งห่ม คือหนึ่งในอาชีพที่หาชมได้ยาก แต่ที่บ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงมีให้ได้เห็นให้ได้สัมผัสค่ะ และเช้านี้เราติดตามคุณกมล หอมกลิ่น นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขไปชมวิถีของคนปลูกฝ้ายริมโขง […]