ผู้นำความคิดในโลกดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงสื่อ และสามารถเป็นผู้นำความคิด (Influencer) ได้ การเป็นผู้นำความคิดกลุ่มเล็กๆ และเชื่อมโยงสู่กลุ่มใหญ่เป็นหนึ่งวิธีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้

‘สื่อพลเมือง’กับการสร้าง’สังคมที่เป็นธรรม’

เมื่อพลเมืองลุกขึ้นมาสื่อสารเรื่องราวของตนเอง นำเสนอความจริงอีกชุดหนึ่งทำให้คนเห็นมุมมองที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม

“เยาวชน” ลุกขึ้นมาทำสื่อ เพื่อการเปลี่ยนแปลง

เยาวชนลุกขึ้นมาทำสื่อเพื่อสื่อสารกับสังคม “หนัง” และ “สารคดี”  สามารถเป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงตนและคน ให้มีพลังลุกขึ้นมาทำสิ่งที่สร้างสรรค์ได้