รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนดอนไชยและชุมชนร่วมแรง

รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนดอนไชยและชุมชนร่วมแรง                 นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชาวชุมชนร่วมและชาวชุมชนดอนไชย ในการขุดลอกคลอง ดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำที่อุดตัน ซึ่งหลังจากได้รับมอบหมายสั่งการจาก ดร.เทอดเกียรติ […]