TDRI: ว่าด้วยพระราชบัญญัติด้านบำเหน็จบำนาญ

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ตั้งข้อสังเกตหลักการ พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หลักการดีหวังป้องกันปัญหาด้านเศรษฐกิจ-สังคมให้ผู้สูงวัย แต่แนวทางปฏิบัติกลับไม่เป็นมิตรแก่ลูกจ้าง ชี้หลัก ‘ง่าย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้’ ปรับนโยบายการออมเพื่อการชราภาพ

เราจะแก่ไปด้วยกัน… ข้อเสนอ TDRI วางระบบร่วมดูแล ‘ผู้สูงอายุป่วย-ตาย’ ที่บ้าน

ปี 2560 ไทยจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึงพิง 371,978 คน  ค่าใช้จ่ายในการดูแล 59,519 ล้านบาทต่อปี  และอีก 20 […]

TDRI: ‘บ้าน’ ความต้องการที่สุดของผู้ป่วยระยะท้าย กรณีศึกษา ‘สิงคโปร์’ และ ‘มาเลเซีย’

ยศ วัชระคุปต์ และวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ประเทศไทยมีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตด้วยรูปแบบ “ประคับประคอง” ในบางโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่สำหรับผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตมักจะต้องการอยู่ “บ้าน” […]

TDRI: ‘บ้าน’ ความต้องการที่สุดของผู้ป่วยระยะท้าย กรณีศึกษา ‘สิงคโปร์’ และ ‘มาเลเซีย’

ยศ วัชระคุปต์ และวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ประเทศไทยมีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตด้วยรูปแบบ “ประคับประคอง” ในบางโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่สำหรับผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตมักจะต้องการอยู่ “บ้าน” […]

TDRI : งานวิจัยเรื่อง แม่ตายนั้นสำคัญไฉน?

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)   การมีสุขภาวะทางด้านอนามัยและเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรอย่างปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิง ในระดับนานาชาติต่างก็ให้ความสำคัญ และถือว่าการลดอัตราส่วนการตายของมารดาเป็นเป้าหมายสำคัญเป้าหมายหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศ ปัญหาที่ประเทศต่างๆ […]

TDRI : งานวิจัยเรื่อง แม่ตายนั้นสำคัญไฉน?

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)   การมีสุขภาวะทางด้านอนามัยและเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรอย่างปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิง ในระดับนานาชาติต่างก็ให้ความสำคัญ และถือว่าการลดอัตราส่วนการตายของมารดาเป็นเป้าหมายสำคัญเป้าหมายหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศ ปัญหาที่ประเทศต่างๆ […]