เสวนา “สีดา ราม: ความทุกข์ของเทพ ความรักของหญิง”

เสวนา “สีดา ราม: ความทุกข์ของเทพ ความรักของหญิง” จัดโดย ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ […]

เสวนาโต๊ะกลม “Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน”

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน” วันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : การแสดง สืบสานวิถีถิ่น ศิลป์เบิกฟ้า นคราจัมปาศรี

การแสดง แสง สี เสียง “สืบสานวิถีถิ่น ศิลป์เบิกฟ้า นคราจัมปาศรี” จัดขึ้นเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาการก่อตั้งเมืองมหาสารคามซึ่งยาวนานกว่า 150 ปี […]

นักข่าวพลเมือง : ผ้าทอไทลื้อ การอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น

ชาวไทยลื้อ บ้านทุ่งมอก จ.พะเยา เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งภาษา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องเครื่องนุ่งห่มเนื่องจากว่าชาวไทลื้อทุกคนจะใช้ผ้าทอไทลื้อเป็นส่วนประกอบในการแต่งกาย และปัจจุบันผ้าทอไทลื้อก็ได้กลายมาเป็นจุดเชื่อมร้อยระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าในการสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่นด้วย ติดตามกับ นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมืองตอน : รูปธรรมเกษตรกรรมยั่งยืนกับร่างรัฐธรรมนูญ

ปลายปีที่แล้วสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOM) ได้กล่าวว่าจะเร่งกระบวนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เข้าสู่ยุคที่ 3 ภายใต้แนวคิดความยั่งยืนทางนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเป็นธรรมทางสังคม จากสถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ “ทำเป็น […]

นักข่าวพลเมือง : หมอลำกับคนอีสานรุ่นใหม่

หมอลำเป็นศิลปะที่อยู่คู่กับคนอีสานมานาน ถ้าเป็นคนรุ่นก่อนมอง อาจจะรู้สึกว่าหมอลำค่อยๆ จางหายไปจากสังคมอีสาน แต่ยังมีคนรุ่นใหม่ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมสำคัญของภาคอีสานนี้ไว้ โดยปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวเช้า 5 […]

1 2 3 4