วันผู้สูงอายุสากล International Day of Older Persons

7-9 ตุลาคม 2558 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และเฮลพ์เอจ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงานวันผู้สูงอายุสากลประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุ และสร้างความตระหนักต่อสังคมถึงบทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุ  […]