DECC สวทช. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา“การพัฒนาธุรกิจไทยด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม: Digital Engineering” ฟรี!

สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. จัดสัมมนา “การพัฒนาธุรกิจไทยด้วย การออกแบบเชิงวิศวกรรม : Digital Engineering”  ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน ด้วย CAE  ในวันที่ 25 กรกฎาคม […]

DECC สวทช. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา“การพัฒนาธุรกิจไทยด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม: Digital Engineering” ฟรี!

สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. จัดสัมมนา “การพัฒนาธุรกิจไทยด้วย การออกแบบเชิงวิศวกรรม : Digital Engineering”  ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน ด้วย CAE  ในวันที่ 25 กรกฎาคม […]