ค่าแรงหนึ่งวันของ วิไลวรรณ แซ่เตีย

ปัจจุบันในวัยเกือบ 60 วิไลวรรณ แซ่เตีย ยังคงทำงานรณรงค์เรื่องสิทธิให้แก่แรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2526 ตอนนี้เธอมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)

ล้อมกรอบเสรีภาพ: วิไลวรรณ แซ่เตีย ไม่ลำบาก คงไม่อยากมาเดินขบวน

วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ให้สัมภาษณ์โต๊ะข่าวพลเมืองว่าด้วยเรื่อง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะที่กำลังเป็นข้อถกเถียงกันในปัจจุบัน “พ.ร.บ.ชุมนุมฉบับนี้เป็นการจำกัดสิทธิ และถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของคนยากคนจนที่จะมาเคลื่อนไหว เรื่องปาก… เรื่องท้อง…. […]