ขบวนผู้หญิงฯ ร้องความเสมอภาคระหว่างเพศต้องกลับคืนมาในร่าง รธน.ฉบับใหม่

ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย เรียกร้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคระหว่างเพศในรัฐธรรมนูญ 40 และ 50 ต้องกลับคืนมาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  7 มี.ค. […]

7 มีนาคม เวที “มิติสตรีนิยมในการปฏิรูปการเมืองไทย”

สถานการณ์ทางการเมืองที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางในขณะนี้นั้น ปรากฏว่ามีข้อถกเถียงโต้แย้งอย่างมากมายหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของกระบวนการและขอบเขต ทั้ง “การปฏิรูปการเมือง” เพื่อให้การเข้าสู่อำนาจและการใช้อำนาจมีความชอบธรรม เช่น การเลือกตั้ง ระบบรัฐสภา พรรคการเมือง […]