นักข่าวพลเมือง : เก็บผัก หาปลา ที่ท่าหิน

 ทะเลสาบสงขลามีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร อยู่ติดกับจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช วันนี้นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ร่วมสื่อสารความอุดมสมบรูณ์ของทะเลสาบมา ของชาวท่าหินใน […]

นักข่าวพลเมือง : แพปลาชุมชน

ชุมชนประมงบ้านคูขุด  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา   ที่นี่พวกเขาร่วมจัดตั้งแพปลาชุมชนขึ้น  นอกจากสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชยังเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน  ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง citizen reporters สาขาวิชาชุมชนศึกษา […]