สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน                 ที่หอประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียนเสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม […]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ                 ที่ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก […]