คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ                 รองศาสตราจารย์ ดร.สินจง  โปธิบาล   หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ โดยมีนางปริฉัตร ธรรมลักษณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และ ผู้สูอายุเมืองแม่ปะกว่า […]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ                 รองศาสตราจารย์ ดร.สินจง  โปธิบาล   หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ โดยมีนางปริฉัตร ธรรมลักษณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และ ผู้สูอายุเมืองแม่ปะกว่า […]