WWF เปิดรายงานเพื่อสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ เผยผืนป่าในไทยเพิ่มขึ้น

WWF International รายงานแห่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ Living Planet Report 2018 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโลก เผยดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ชี้ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังเสื่อมถอย […]