นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้ความขัดแย้งชายแดนใต้

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดเวทีประชุมนานาชาติ ไตรสันติภาพ บนเส้นทางสังคมมุสลิม โดยครั้งนี้กลุ่มองค์กรที่ทำงานในจังหวัดชายแดนใต้ด้านสันติภาพมาร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน “ความรู้ ทางเลือกในพื้นที่ความขัดแย้ง” นักข่าวพลเมือง Citizen reporters จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้าร่วมและสื่อสารภายในงานนี้ ออกอากาศวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 […]

นักข่าวพลเมือง : ไตรสันติภาพ

ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วย สังคมมุสลิม, ความรู้ และการสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก สามพื้นที่ความขัดแย้งใน อาเจะห์, มินดาเนา และจังหวัดชายแดนใต้ […]

รู้จักปรากฏการณ์ใหม่ “TriPEACE” ก่อนงาน “ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน”

สำหรับงาน “ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน” เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วย “สังคมมุสลิม, ความรู้ และการสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Muslim Societies, Knowledge and Peacebuilding […]