ต่าง GEN ไม่ต่างใจ หนังเชื่อมโยงต่างวัย เปิดมุมมองและเห็นคุณค่าที่มีให้กัน

“เรามีพื้นที่ในหัวใจของเราให้กับคนอื่น ๆ คำว่ามีพื้นที่คือใจกว้าง พอใจกว้างเราก็สามารถเอาความรู้สึกของคนอื่นมาอยู่ในใจเราได้”  ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันที่มีแนวโน้มผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น ท่ามกลางการเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมสูงอายุ […]

ประชุมวิชาการ เวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 “สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21”

ประชุมวิชาการ เวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 “สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 โรงแรมมิราเคิล […]

ยุทธศาสตร์ขยายอายุการจ้างงาน เตรียมรับ ‘สังคมสูงวัย’

ประเทศไทยมีจำนวนประชากร “สูงวัย” เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันอัตราการเกิดใหม่กลับมีจำนวนลดลง ในอนาคตไทยต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาคต่างๆ “การขยายอายุการจ้างงาน” จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ในการเตรียมรับมือเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคต

วงแชร์: ออกแบบอนาคต…สังคมสูงวัยไปด้วยกัน

ออกแบบชีวิต ออกแบบเมือง ออกแบบชุมชน ออกแบบสังคมสูงวัย OWN LIFE BY DESIGN หลายทศวรรษที่ผ่านมาอัตราการตายและอัตราการเจริญพันธ์ของไทยลดลงส่งผลให้ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ปัญหาโครงสร้างประชากรกำลังกลายเป็น“โจทย์”ที่ท้าทายประเทศไทยและเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทุกวัยที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากจะส่งผลต่อมิติต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจ […]

เปิดสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ‘สุขภาพ-สังคม-เศรษฐกิจ’ ความท้าทายที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย อีกไม่เกิน 15 ปี วัยทำงานแบกรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ-เด็ก 2:1:1 ส่งผลครอบครัวเครียดค่าใช้จ่ายบาน กระตุ้นเตรียมพร้อมรับมือวางแผนชีวิตก่อนเกษียณ เน้นออม-พึ่งตนเอง สสส.รุกขยายผลชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ 110 แห่ง พัฒนาหลักสูตร “โรงเรียนผู้สูงอายุ” สร้างผู้สูงวัยคุณภาพ นำร่องจ้างงานผู้สูงอายุ ในสถานประกอบการ 12 แห่ง

เราจะแก่ไปด้วยกัน… ข้อเสนอ TDRI วางระบบร่วมดูแล ‘ผู้สูงอายุป่วย-ตาย’ ที่บ้าน

ปี 2560 ไทยจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึงพิง 371,978 คน  ค่าใช้จ่ายในการดูแล 59,519 ล้านบาทต่อปี  และอีก 20 […]

1 2