28 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 28 เดือนกันยายน 2559 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจราชการชายแดน ไทย-เมียนมา อ.แม่สอด […]

27 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 27 เดือน กันยายน 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดเวทีการจัดการศึกษาข้ามแดน  ในบริบทชายแดนไทย เมียนม่าร์ บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก                 […]

26 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 26 เดือนกันยายน 2559 จังหวัดตากจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ องค์ราชัน มหาราชินี                 […]

25 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 25 เดือนกันยายน 2559 กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจัดการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559             ที่ บริเวณ […]

24 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 24 เดือนกันยายน 2559 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 ที่ห้องประชุม รร.เซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสร์อท เขตเทศบาลนครแม่สอด […]

1 2 3 52