6 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 6 เดือน กันยายน 2559 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ตาวและสถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมกันจัดโครงการ พัฒนาส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันภัยยาเสพติด […]

5 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 5 เดือนกันยายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดการอบรมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา ระดับปฐมวัย                  ที่ห้องประชุมอาคาร ผกากรอง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว […]

4 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 4 เดือน กันยายน 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนภูมิพล และเข้าเยี่ยมพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก                 […]

3 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 3 เดือน กันยายน 2559 จังหวัดตากจัดงาน “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ                 […]

2 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 2 เดือนกันยายน 2559 จังหวัดตาก เปิดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop […]

31 สิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2559 อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอแม่สอด และการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลในโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ปลูกข้าวนาปี     ที่ห้องประชุมกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด […]

1 3 4 5 6 7 52