พี่น้องที่ดิน ทุ่งรักทอง ร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

วันนี้(6 เมษายน 2557) นายณภพ กวินสิทธิเดโช ได้จัดประชุมพี่น้องเครือข่ายที่ดิน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งรังทอง(ดำรินุเคราะห์) ณ อาคารประชุมศูนย์การเรียรรู้ชุมชนบ้านทุ่งรังทอง(ดำรินุเคราะห์) […]

โรฮิงยา แตกต่างบนเส้นทางเดียวกัน

“โรฮิงยา แตกต่างบนเส้นทางเดียวกัน” โรฮิงยา หรือ โรฮิงญา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศพม่า อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ (อาระกัน) ทางตะวันตกของประเทศ ชาวโรฮิงยามีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับชาวเอเชียใต้  […]

สิทธิที่ดินทำกิน จ.น่าน

ชาวบ้านในภาคเหนือที่ประสบปัญหาสิทธิในที่ดินทำกิน มาร่วมกันเรียนรู้แนวทางที่จะจัดทำข้อมูลใ­นพื้นที่ของตนเองอย่างเป็นระบบกับเครือข่า­ยที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อนำไปสู่เพื่อนำไปสู่การทำโฉนดชุมชนหร­ือสิทธิในการจัดการทรัพยากรโดยท้องถิ่น พร้อมทั้งมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลด้ว­ย ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเอง ภาคเหนือ ออกอากาศวัน 13 พย. 56

1 7 8 9