สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ: งานบ้านกับปัญหาการเข้าไม่ถึงการคุ้มครอง

ในบริบทครอบครัวสมัยใหม่และสังคมคนทำงานนอกบ้าน “แรงงานข้ามชาติ” คือตัวเลือกของคนทำงานในบ้านที่หลายๆ คนคิดถึง เพื่อเขามาทำงานดูแลทั้งบ้าน เด็ก และผู้แลผู้สูงวัยในบ้าน แต่คำถามที่น่าสนใจคือเราดูแลเขาคุ้มครองการทำงานของเขาด้วยกฎหมายใดบ้าง และความต้องการของเขาคืออะไร

‘3 ผู้นำแรงงาน’ ย้ำ ‘ร่างรัฐธรรมนูญ’ ไม่ดูแลสิทธิ-ไม่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เตรียมข้อเสนอเคลื่อนต่อ

หลังผ่านประชามติ 3 ผู้นำแรงงาน ย้ำร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ทำให้คุณภาพชีวิตแรงงานดีขึ้น หลังเนื้อหาไม่ปรากฎประเด็นสิทธิแรงงาน ตอกย้ำขาดกระบวนการมีส่วนร่วม เรียกร้องแรงงานต้องสำนึกถึงชนชั้น สร้างพลังในฐานะคนส่วนใหญ่ของประเทศ เตรียมเสนอกฎหมายลูก […]

ข้อเสนอแรงงานนอกระบบต่อ ‘รัฐธรรมนูญใหม่’

เครือข่ายแรงงานนอกระบบยืนยันข้อเสนอของแรงงานต่อรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป และประเด็นสิทธิแรงงาน ในข้อเสนอรัฐธรรมนูญภาคประชาชน ที่มา: เว็บไซต์ voicelabour 26 ก.พ. 2559 ในช่วงของการยกร่างรัฐธรรมนูญของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ […]

ข้อเสนอแรงงานนอกระบบต่อ ‘รัฐธรรมนูญใหม่’

เครือข่ายแรงงานนอกระบบยืนยันข้อเสนอของแรงงานต่อรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป และประเด็นสิทธิแรงงาน ในข้อเสนอรัฐธรรมนูญภาคประชาชน ที่มา: เว็บไซต์ voicelabour 26 ก.พ. 2559 ในช่วงของการยกร่างรัฐธรรมนูญของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ […]

คปก.หวังสร้าง 1 มาตรฐาน ‘แรงงานอาเซียน’ หนุนไทยรับร่างข้อตกลงฯ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงาน

14 พ.ค. 2558 – คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดย คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านประชาคมอาเซียน จัดงานเสวนาเรื่อง “ประชาคมอาเซียนกับหนึ่งมาตรฐานแรงงาน […]

แรงงานเสนอรัฐให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98

เครือข่ายแรงงาน ร่วมกันเสนอปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัว เจรจาต่อรอง พ้อเจ้าหน้าที่รัฐไม่แก้ปัญหา ยังมีการคุกคามข่มขู่สหภาพแรงงาน ร้องรัฐให้สัตยาบันอนุสัญา ILO เพื่อคุ้มครองสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรอง พร้อมเรียกร้องแรงงานต้องเลิกเป็นเด็กดี กล้าที่จะเคลื่อนไหวผลักดันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกยุค […]