สัมผัสโลกศิลปะในมุมมองของผู้พิการทางสายตา 

ภาคเอกชนและองคร์กรต่าง ๆ จับมือสร้างสรรค์นวัตกรรม ‘สีมีกลิ่น’ ตัวช่วยสร้างโลกศิลปะของผู้พิการทางสายตา เปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงและพัฒนาศักยภาพทางศิลปะ