นักข่าวพลเมือง : เพลงอีแซว

“เพลงอีแซว” อีกศิลปะพื้นบ้าน ที่เป็นสมบัติทางภูมิปัญญาของชาวสุพรรณบุรีผ่านสายตาของเยาวชนกับความพยายามสืบสา­นให้คงอยู่กับชุมชนและคนรุ่นใหม่ ติดตามรายงานจาก Citizen-Reporters กลุ่มเขาพระทวารวดี ข่าวเที่ยง ThaiPBSออกอากาศวันที่ 15 กันยายน […]

นักข่าวพลเมือง : ผ้าทอลายน้ำไหล ภูมิปัญญาไทลื้อ

ติดตามการปรับตัวและ สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอของชาวไทลื้อ จังหวัดน่านกับช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS  ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 24 สิงหาคม […]