เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2560 “บ้าน-วัด-โรงพยาบาล พระสงฆ์ไทยในวิกฤตสุขภาวะ”

‘สงฆ์ไทย’ เสี่ยงโรคเรื้อรังอื้อ ‘ไขมัน-อ้วน-ไต-โลหิตจาง’ แม้ว่าร้อยละ 95 ของคนไทยเป็นพุทธศาสนิกชน หากในปัจจุบัน พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ศาสนากลับต้องเผชิญปัญหาสุขภาพเป็นอย่างมาก ทั้งจากอาหารทำบุญตักบาตรจากประชาชน พฤติกรรมเสี่ยง […]

ล้นตลาดหรือขาดแคลน! ถึงเวลา ‘สแกน’-ปฏิรูปการวางแผนผลิต ‘กำลังคนด้านสุขภาพ’ ทศวรรษหน้า

คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติเดินหน้าข้อเสนอการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า ย้ำต้องกระจายบุคลากรและเน้นคุณภาพมากกว่าเร่งจำนวนผลิต

สช.เร่งเครื่องยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง รับมือภัยคุกคามที่มาพร้อมความเป็นเมือง

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติสั่งร่นเวลาจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ต้องเสร็จภายใน 8 เดือน หลังพบสารพัดปัญหาและภัยคุกคามสุขภาพจากการขยายตัวของเมือง แนะบูรณาการการทำงานของสถานพยาบาลทุกสังกัด […]

ไฟเขียวให้ศึกษา HIA กรณีความตกลง TPP ห่วง ‘อุตสาหกรรมยา’ กระทบหนัก

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางศึกษาผลกระทบจาก TPP ด้านสุขภาพ ห่วงอุตสาหกรรมยาในประเทศมีปัญหาหนัก หากรัฐบาลตัดสินใจเข้าร่วมในความตกลงฉบับนี้ ขณะที่คนไทยอาจเข้าถึงยารักษาโรคยากขึ้น วางกรอบจัดทำ HIA ให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 […]

นักข่าวพลเมือง : กติกาชุมชนปลอดเหล้า

เมื่อรู้ว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาและส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน ทั้งเรื่องสุขภาพและหนี้สินครัวเรือน ชาวบ้านโนนสว่างเหนือ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ จึงระดมความคิดเห็นสร้างกติการ่วมกันเพื่อ ‘ลด ละ เลิก’ นักดื่มในหมู่บ้าน […]

นักข่าวพลเมือง : ลดหมอกควันด้วยถ่านชีวภาพ

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือส่งผลกระทบสุขภาพคนเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการเผาในภาคเกษตรกรรม การนำผลผลิตที่เหลือจากภาคเกษตรกรรม เช่น ต้น หรือซังข้าวโพดมาเผาถ่านแบบไร้ควันเป็นถ่านชีวภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรที่สามารถทำได้เพื่อช่วยลดการเกิดควัน และสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงดินเพื่อเพิมผลผลิตได้อีกด้วย ติดตามในข่าวค่ำไทยพีบีเอส ออกอากาศวันที่ 10 เม.ย.59 […]

หยุดปัญหา ‘ฆ่าตัวตาย’ ที่ต้นเหตุ มุ่งสร้างสุขภาพจิตดีให้สังคมไทย

ทุกภาคส่วนห่วงปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มสูงขึ้น เร่งขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “สุขใจไม่คิดสั้น” ดึงชุมชนร่วมแก้ปัญหา ‘กรมสุขภาพจิต’ ขยายบริการทางการแพทย์ เยียวยาผู้ป่วยได้ดีขึ้น เพิ่ม “สุขภาพจิต” เป็นเรื่องใหม่ในร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ […]

1 2 3 4