ห้วยพ่าน

ออกอากาศ 21/02/2557 บ้านห้วยพ่าน เป็นองค์กรชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 กำหนดไว้ การเรียนการสอนที่มีเด็กนำหน้า ผู้ใหญ่เดินตาม […]