นักข่าวพลเมือง : ห้องเรียนเคลื่อนที่ สู่สังคมผู้สูงอายุ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์เคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมของอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่บ้านน้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ให้ความรู้ในเรื่อง กินอย่างไรให้ห่างจากโรค และได้สื่อสารผ่านช่องทางนักข่าวพลเมือง ติดตามใน […]