‘อนุสรณ์สถานนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน’ ก้าวย่างสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน

อนุสรณ์สถานรำลึก 4 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชุมชนคลองไทรสุราษฎร์ธานี สู่ก้าวย่างในการเดินหน้าสู้เพื่อสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ เพื่อการจัดสรรที่ดินอย่างยั่งยืน เป็นธรรม และลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ อนุสรณ์สถานสีขาวฐานมั่นคงแข็งแรง ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้สวยงาม โดดเด่นด้วยขดลวดสปริงที่หมุนยาวต้านแรงลม […]

เปิดอนุสรณ์สถานรำลึกจิตวิญญาณ ‘นักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน’ ถึงผู้เสียชีวิตและคนที่ยังต้องสู้

ชุมชนคลองไทรพัฒนา-สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เปิด ‘อนุสรณ์สถานนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน’ รำลึก 4 ศพเซ่นการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทำกิน พร้อมจัดเวทีสาธารณะหาทางออกแก้ปัญหาการจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรม เปิดข้อมูลที่ดินสุราษฏร์ธานี พบนายทุน 10 ตระกูลถือครองที่ดิน […]