จากเมล็ดพันธุ์ สู่จานข้าว : เมื่อเมล็ดพันธุ์เป็นของมวลมนุษยชาติ

แม้ว่างานจากเมล็ดพันธุ์สู่จานข้าวที่บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่นจะจบไปแล้ว แต่เรื่องราวการเดินทางของเมล็ดพันธุ์ยังคงไม่จบตามไป เรายังคงต้องปลูก อนุรักษ์ ส่งต่อเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานเราต่อไป ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่ถูกเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวของศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ.2480 เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ได้รวบรวมไว้จำนวน […]