ยุทธศาสตร์ขยายอายุการจ้างงาน เตรียมรับ ‘สังคมสูงวัย’

ประเทศไทยมีจำนวนประชากร “สูงวัย” เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันอัตราการเกิดใหม่กลับมีจำนวนลดลง ในอนาคตไทยต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาคต่างๆ “การขยายอายุการจ้างงาน” จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ในการเตรียมรับมือเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคต

เตรียมเป็นผู้สูงวัยคุณภาพ ในวันเกษียณ

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราของผู้เกษียณอายุหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเกษียณอายุถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ที่อาจทำให้กระทบกับสุขภาพจิตใจและร่างกาย การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมพร้อมเกษียณอายุ ประจำปี 2558 […]