ก(ล)างเมือง ตอน แถวนี้แม่งเขื่อน

นับจากที่ชาติไทยก้าวสู่ความเป็นสังคมอุตสาหกรรม จังหวะชีวิตคนไทยถูกเร่งให้เร็วขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมากมายถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และอื่นๆ ที่ทำให้เมืองเติบโต   ทว่าในนามของการพัฒนานั้น มีคนจำนวนหนึ่งถูกบังคับให้ต้องเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของชาติ  พวกเขาต้องแบกรับต้นทุนการพัฒนาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง  […]

1 8 9 10