“ทบทวนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ!” เสียงจากท้องถิ่น ย้ำการพัฒนาต้องคู่ชีวิตคนมั่นคง

รายงานโดย ตาล วรรณกูล  27 ก.ย. 2559 เวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่องธรรมมาภิบาลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หว่างวันที่ 26-27 […]

นักข่าวพลเมือง : ประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า

      ประเพณีโล้ชิงช้าหรือที่ชาวอาข่าเรียกว่า แย้ขู่อาเผ่ว เป็นประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและการยกย่องสตรีของชนเผ่า  นักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่บ้านซาแจ๊ะ ตำบลห้วยไร่ จังหวัดเชียงราย เพื่อไปดูประเพณีการโล้ชิงช้าของชาวอาข่า […]

นักข่าวพลเมือง : ผ้าปักม้ง

ผ้าปักม้งลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และต้องปักด้วยมือ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น วันนี้นักข่าวพลเมือง นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปยังบ้านแผ่นดินทอง อำเภอตับเต่า จังหวัดเชียงราย ไปดูการปักผ้าของชาวม้งที่นั่น  l […]

นักข่าวพลเมือง : เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก

โรคมือเท้าปากเป็นอีกโรคหนึ่งที่ควรเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปี คุณอรุณรัตน์ ดิษฐวรกุล นิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ที่นั่นมีการจัดการและดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ออกอากาศวันที่   4 ก.ย. […]

นักข่าวพลเมือง : โรคในนาข้าว

ทุกๆ ปีเกษตรกรตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จะประสบปัญหา โรคในนาข้าว วันนี้พวกเรานิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาในชุมชนโดยมีการให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนาข้าว   […]

นักข่าวพลเมือง : สร้างบ้านรับแผ่นดินไหวแม่จัน

จังหวัดเชียงรายเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย โดยมีรอยเลื่อนแม่จันเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่นักธรณีวิทยาจับตาเฝ้าระวัง วันนี้นักข่าวพลเมือง คุณณัฐพล สิงห์เถื่อน มูลนิธิกระจกเงา พาเราลงพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ที่คนในชุมชนซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้น […]

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนขนาดเล็ก

ปัญหาขาดแคลนครูยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณและจำนวนครูผู้สอน แต่อีกด้านปฏิเสธไม่ได้ว่า ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ก็มีความสำคัญต่อการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนไม่ต่างกัน  นักข่าวพลเมืองคุณณัฐพล สิงห์เถื่อน มูลนิธิกระจกเงา ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมครูและนักเรียน […]

1 2 3 4 11