นักข่าวพลเมือง : ไร่นาสวนผสม

สนักข่าวพลเมือง Citizen-Reporters วันนี้ มีตัวอย่างการทำไร่นาสวนผสมซึ่งมีการแบ่งใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นสัดส่วน ทั้งที่อยู่อาศัย ที่สำหรับเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ของเกษตร อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม […]