นักข่าวพลเมือง : มองเมืองตะนาวศรี

ในอดีตตะนาวศรี เมืองมะริด ประเทศเมียนมา นับเป็นหัวเมืองสำคัญในฐานะเมืองท่าแห่งการค้าขายทางเรือ   ซึ่งวันนี้คุณวิชัย จันทวาโร นักข่าวพลเมืองสำนักข่าวชายขอบมีภาพบรรยากาศวิถีชีวิตผู้คนที่นั่น ผ่านตลาดยามเช้า และร้านน้ำชามาแบ่งปัน […]

นักข่าวพลเมือง : คนพะลึน “ปลูกป่าชายเลน” รักษาพื้นที่นิเวศแห่งชีวิต

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศแห่งชีวิตที่รวมสารพัดพืชพันธุ์ สัตว์น้ำ และสัตว์บกนานาชนิด และที่พะลึน เมืองเย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา คนที่นั่นทั้งชาวบ้าน กลุ่มพระ และเยาวชน […]

นักข่าวพลเมือง : ตลาดล่าง

จังหวัดระนองมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก   วันนี้เยาวชนจากโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ พาเราลงพื้นที่ “ตลาดล่าง” ในอำเภอเมืองระนอง ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่ทางเศษฐกิจในการติดต่อซื้อขายแล้ว เรายังได้เห็นวิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกันของชาวไทยและชาวเมียนมาอีกด้วย l […]

นักข่าวพลเมือง : พลังพลเมือง สร้างสันติภาพ

กลุ่มภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ได้ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ เรื่องการปกป้องพลเรือน การลดความรุนแรงและการสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจากบทเรียนและการปฏิบัติการในพื้นที่ความขัดแย้ง . วันนี้ คุณอิมรอน ซาเหาะ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ […]

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาคประชาชนในกระบวนการสันติภาพ‬: ‪ฟิลิปปินส์‬ ‎เมียนมา‬ จังหวัดชายแดนใต้‬ ต่อการปกป้องพลเรือน-ลดความรุนแรง-สร้างพื้นที่ปลอดภัย

เสวนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนภาคประชาชนในกระบวนการสันติภาพ‬: ‪ฟิลิปปินส์‬ ‎เมียนมา‬ และจังหวัดชายแดนภาคใต้‬ ในเรื่องการปกป้องพลเรือน การลดความรุนแรงและการสร้างพื้นที่ปลอดภัย SaftyZone โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจากบทเรียนและการปฏิบัติการในพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลก วันนี้ ( […]

1 2 3 4 8