เยาวชน 4 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์สร้างสรรค์จำกัดการใช้เหล้าในกลุ่มเยาวชน

เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำงานจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนัก 4 สำนักส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเริ่มจากตัวเองนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย […]

10 มหาวิทยาลัยเหนือบน เยาวชนเพื่อการเปลี่ยนเเปลงสังคม

เยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือ เคลื่อน 10 ประเด็นในชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้ไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม กว่า 8 เดือนมาแล้วที่โครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการเคลื่อนงาน โดย […]

นักข่าวพลเมือง : เยาวชนกะมิยอเข้มแข็ง

ติดตามภารกิจเยาวชน ตำบลกะมิอ อ.เมือง จังหวัดปัตตานี ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน หนึ่งในนั้น คือกับวิธีการจัดการขยะในครัวเรือน ติดตามกับนักข่าวพลเมืองปูยุด จังหวัดปัตตานี […]

นักข่าวพลเมือง : เยาวชนกับการเคลื่อนไหวด้านสิทธิ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2491 มีหลักการสำคัญ คือ ความมีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีของมนุษย์ทั้งปวง ปราศจากการแบ่งแยกและเลือกปฎิบัติ การยอมรับว่าเป็นบุคคลทุกแห่งหนตามกฎหมาย และตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยระบุถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกัน แต่ในทุกวันนี้มีการล่วงละเมิดในหลากหลายรูปแบบ […]

นักข่าวพลเมือง : การเรียนรู้ วิถีกาแฟแบบดั้งเดิมเมืองระนอง

ระนองเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่มีการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัส ต้ามากอีกจังหวัดเนื่องจากมีสภาพอากาศ และสภาพภูมิประเทศโอบล้อมด้วยหุบเขาทำให้ที่นั่นมีการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าอยู่ตามเชิงเขา  วันนี้ “สวนกาแฟ” ที่นี่ ยังได้กลายเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อศึกษาและเรียนรู้กระบวนการ ผลิตกาแฟระหว่างผู้ปกครอง และเยาวชนในจังหวัดระนอง ติดตามกับคุณพรชัย […]

นักข่าวพลเมือง : หนังบักตื้อ

เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ องค์กรเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ใหญ่ในพื้นที่จึงร่วมกันจัดงานงานมหกรรมศรีสะเกษ “ติดยิ้ม”ปี2 ถนนสายวัฒนธรรมลำน้ำมูล ตอน บอกฮักราษี ขึ้น […]

นักข่าวพลเมือง : สตรีจิตอาสา กับการเยียวยา

กว่าสิบกว่าที่ผ่านมา หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงชายแดนใต้ ก็คือ กลุ่มของเยาวชนที่สูญเสียผู้ปกครอง วันนี้นักข่าวพลเมืองกลุ่มสตรีจิตอาสาอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ร่วมสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับงานที่พวกเขาทำในการเยียวยาเยาวชนกลุ่มนี้ ในข่าว 5 นาฬิกา […]

1 2 3 4 5 7