ต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกลาง ก้าวสู่ความเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกลาง ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๓ จากการรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยกันเองของคนในชุมชนด้วยการประหยัดทรัพย์แลัวนำมารวมกันที่ละน้อยและเป็นประจำ เพื่อใช้เป็นทุนให้กับสมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อน […]