AIDS ALMOST ZERO

                                        ในอีก 2 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประเทศ upper rate เงินทุนต่างประเทศด้านสุขภาพจะข้ามไปกัมพูชา ลาว และพม่า   แล้วประเทศไทย […]

AIDS ALMOST ZERO

                                        ในอีก 2 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประเทศ upper rate เงินทุนต่างประเทศด้านสุขภาพจะข้ามไปกัมพูชา ลาว และพม่า   แล้วประเทศไทย […]