นักข่าวพลเมือง : แพปลาชุมชน

ชุมชนประมงบ้านคูขุด  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา   ที่นี่พวกเขาร่วมจัดตั้งแพปลาชุมชนขึ้น  นอกจากสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชยังเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน  ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง citizen reporters สาขาวิชาชุมชนศึกษา […]