สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ: งานบ้านกับปัญหาการเข้าไม่ถึงการคุ้มครอง

ในบริบทครอบครัวสมัยใหม่และสังคมคนทำงานนอกบ้าน “แรงงานข้ามชาติ” คือตัวเลือกของคนทำงานในบ้านที่หลายๆ คนคิดถึง เพื่อเขามาทำงานดูแลทั้งบ้าน เด็ก และผู้แลผู้สูงวัยในบ้าน แต่คำถามที่น่าสนใจคือเราดูแลเขาคุ้มครองการทำงานของเขาด้วยกฎหมายใดบ้าง และความต้องการของเขาคืออะไร

TDRI : 4 ประเด็นสำคัญ สถานการณ์แรงงานไทย

ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ จาก TDRI ชี้ 4 ประเด็นชวนพิจารณาสถานการณืแรงงานไทย “สังคมสูงอายุ-รายได้ปานกลาง-ปริญญาว่างงาน-แรงงานนอกระบ” พร้อมให้ข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหาภาคแรงงานไทยในระยะยาว

ข้อเสนอแรงงานนอกระบบต่อ ‘รัฐธรรมนูญใหม่’

เครือข่ายแรงงานนอกระบบยืนยันข้อเสนอของแรงงานต่อรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป และประเด็นสิทธิแรงงาน ในข้อเสนอรัฐธรรมนูญภาคประชาชน ที่มา: เว็บไซต์ voicelabour 26 ก.พ. 2559 ในช่วงของการยกร่างรัฐธรรมนูญของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ […]

ข้อเสนอแรงงานนอกระบบต่อ ‘รัฐธรรมนูญใหม่’

เครือข่ายแรงงานนอกระบบยืนยันข้อเสนอของแรงงานต่อรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป และประเด็นสิทธิแรงงาน ในข้อเสนอรัฐธรรมนูญภาคประชาชน ที่มา: เว็บไซต์ voicelabour 26 ก.พ. 2559 ในช่วงของการยกร่างรัฐธรรมนูญของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ […]

ก(ล)างเมือง ตอน มอ’ไซค์ไรเดอร์

"รับจ้างทั่วราชอาณาจักร" แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พาหนะที่ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการเติบโตของเมือง โดยเฉพาะในที่ๆ ระบบจราจรขนส่งมวลชนยังไม่สามารถตอบสนองกา­รเดินทางของคนในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภา­พ พวกเขาและเธอให้บริการรับ-ส่งจนกลายเป็นกิ­จวัตร การเดินทางประจำวันของคนเมือง และมีไม่น้อยที่สนิทสนม […]