นักข่าวพลเมือง : โรงสีข้าวโนนสมบูรณ์

นอกจากมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าวแล้ว ชาวชุมชนนิคมโนนสมบูรณ์ ยังมีการจัดตั้งโรงสีข้าว และร้านค้าชุมชน โดยบริหารจัดการกันเอง คล้ายๆ ระบบสหกรณ์ซึ่งทำให้สมาชิกภายในนิคมสามารถพึ่งพาตนเองได้ ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ออกอากาศ: วันที่ […]