นักข่าวพลเมือง : พลังพลเมือง สร้างสันติภาพ

กลุ่มภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ได้ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ เรื่องการปกป้องพลเรือน การลดความรุนแรงและการสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจากบทเรียนและการปฏิบัติการในพื้นที่ความขัดแย้ง . วันนี้ คุณอิมรอน ซาเหาะ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ […]

นักข่าวพลเมือง : Peace Survey

หลังจากการแถลงผลสำรวจสันติภาพ หรือ Peace Survey ครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เปิดให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานสำรวจตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากคนในพื้นที่ วันนี้ คุณอิมรอน […]

นักข่าวพลเมือง : สันติภาพชายแดนใต้ที่เมืองกรุง

การสื่อสารเรื่องราวในพื้นที่ชายแดนใต้ไปสู่สังคมภายนอกที่ผ่านมามักจะเป็นในแง่มุมของความรุนแรง สื่อภาคประชาสังคมในพื้นที่จึงเริ่มสื่อสารพลังแง่บวกที่เกิดขึ้นด้วยแนวทางสันติวิธีออกสู่พื้นที่ส่วนกลางของประเทศให้ได้เห็นและรับรู้ด้วยเช่นกัน ไปติดตามได้จาก นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 59 @ […]

นักข่าวพลเมือง : 12 ปี ชายแดนใต้กับการสื่อสารเพื่อสันติภาพ

การสื่อสารถือเป็นพัฒนาการสำคัญที่จะหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ ระหว่าง12 ปีความขัดแย้งชายแดนใต้ กับ 3 ปีของกระบวนการสันติภาพที่ดำเนินมาถึงนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป วันนี้ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ได้สะท้อนมุมมองผู้ขับเคลื่อนและทำงานสันติภาพในพื้นที่ ติดตามได้จากรายงาน 12 ปี ชายแดนใต้กับการสื่อสารเพื่อสันติภาพ […]

นักข่าวพลเมือง : วิทยุชุมชนภาคใต้

กว่า 1 ปีแล้ว  ที่วิทยุชมชนถูกระงับการออกอากาศและให้กระจายเสียงได้แต่วันนี้จะมีบางสถานีดำเนินการยื่นขออนุญาต เปิดสถานีกับ กสทช. ได้แล้ว แต่ยังมีอีกจำนวนมากที่มองว่า ขั้นตอนความซับซ้อนในการขอใบอนุญาตทำให้ไม่สามารถเปิดได้  นักข่าวพลเมือง […]

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้: เปิดปาฐกถาอิสลามศึกษานานาชาติ อิสลามในโลกที่เปลี่ยนแปลง

รายงานโดย: โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ปาฐกถาเปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติเรื่องคุณค่าของอิสลามในโลกที่เปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2558 อุมัร อุบัยด์ ย้ำว่าคุณค่าทางจริยธรรมและอารยธรรมอิสลามนั้นมีเป้าหมายเพื่อนำพามรดกของอารยธรรมก่อนๆ […]