Photo Gallery : จากไทยแลนด์ สู่ดอยไตแลง ที่นี่รัฐฉาน

เซ็ตภาพชุดใหญ่จากทีมผลิตรายการกลางเมือง “จามร” และ “สันติ” แห่งทีมเข้าใจคิด ในวันที่เดินทางไปดอยไตแลง เพื่อติดตามชีวิตชาวไทใหญ่ สู่วันชาติของรัฐฉาน โดยปกติแล้วเราจะเขียนคำอธิบาย คำบรรยายอย่างยืดยาว […]

Photo Gallery : จากไทยแลนด์ สู่ดอยไตแลง ที่นี่รัฐฉาน

เซ็ตภาพชุดใหญ่จากทีมผลิตรายการกลางเมือง “จามร” และ “สันติ” แห่งทีมเข้าใจคิด ในวันที่เดินทางไปดอยไตแลง เพื่อติดตามชีวิตชาวไทใหญ่ สู่วันชาติของรัฐฉาน โดยปกติแล้วเราจะเขียนคำอธิบาย คำบรรยายอย่างยืดยาว […]