DeepSouthWatch: เปิดใบแถลงข่าวผลสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ทุ่งยางแดง (ฉบับเต็มรอดุลพินิจผู้ว่าฯ ปัตตานี)

7 เม.ย. 2558 DeepSouthWatch เผยแพร่เอกสารใบแถลงข่าวจำนวน 4 หน้า ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์บ้านโต๊ะชูด อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี […]

กำหนดการประชุมนานาชาติ CCPP 2014

  การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การสื่อสาร ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย   วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม […]

กำหนดการประชุมนานาชาติ CCPP 2014

  การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การสื่อสาร ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย   วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม […]