TDRI : งานวิจัยเรื่อง แม่ตายนั้นสำคัญไฉน?

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)   การมีสุขภาวะทางด้านอนามัยและเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรอย่างปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิง ในระดับนานาชาติต่างก็ให้ความสำคัญ และถือว่าการลดอัตราส่วนการตายของมารดาเป็นเป้าหมายสำคัญเป้าหมายหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศ ปัญหาที่ประเทศต่างๆ […]

TDRI : งานวิจัยเรื่อง แม่ตายนั้นสำคัญไฉน?

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)   การมีสุขภาวะทางด้านอนามัยและเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรอย่างปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิง ในระดับนานาชาติต่างก็ให้ความสำคัญ และถือว่าการลดอัตราส่วนการตายของมารดาเป็นเป้าหมายสำคัญเป้าหมายหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศ ปัญหาที่ประเทศต่างๆ […]

TDRI: ความเหมาะสมในการใช้ภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่มาภาพ: สารคดี 1. บทนำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญได้เพิ่มเติมบทบัญญัติในหมวด […]

TDRI: ความเหมาะสมในการใช้ภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่มาภาพ: สารคดี 1. บทนำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญได้เพิ่มเติมบทบัญญัติในหมวด […]

TDRI: หรือเราจะไม่ดึงดูดการลงทุน จากต่างชาติอีกต่อไป?

ดร.บุญวรา สุมะโน  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ประธานาธิบดีบารัก โอบามา […]

TDRI: หรือเราจะไม่ดึงดูดการลงทุน จากต่างชาติอีกต่อไป?

ดร.บุญวรา สุมะโน  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ประธานาธิบดีบารัก โอบามา […]

ทีดีอาร์ไอวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจไทย เตือนรับมือภาวะซบเซายาว

ทีดีอาร์ไอวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังอยู่ในช่วงอ่อนแรง สิ้นปีอาจโตเพียง 2.75-3.25 และจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในปีหน้า เหตุจากปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกือบทุกตัวมีปัญหา แนะเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนภาครัฐช่วยค้ำยันเศรษฐกิจ สร้างความชัดเจน […]

1 3 4 5 6 7