เสวนาโต๊ะกลม “Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน”

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน” วันที่ […]